لیست کامل پرندگان ایران Iran Birds List

<table style="border: 1px dashed #AAAAAA; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; background-color: #FFFFCC;" class="middleContents" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="besideBar"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="contentsPlaceHolder"> <h5 align="center"> <span style="font-weight: 400;"><font size="6" face="Tahoma">ليست كامل پرندگان ایران</font></span></h5> <p align="center"> <font face="Tahoma">برای مشاهده‌ی پرندگان بخش كوخرد و توابع به <a href="http://www.kookherdbirds.com/">وبلاگ پرندگان كوخرد</a> مراجعه نماييد.<br> <a href="http://www.kookherdbirds.com/">http://www.kookherdbirds.com</a></font></p> <table style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="faunaSpeciesTable" border="3" cellpadding="10" cellspacing="0"> <tbody><tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">1</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Tachybaptus ruficollis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Little Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم كوچك</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">2</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps cristatus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Great Crested Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم بزرگ</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">3</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps grisegena</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Red-necked Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم گردن سرخ</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">4</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps nigricollis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Black-necked Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم گردن سیاه</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">5</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps auritus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Slavonian Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم شاخدار</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">6</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Calonectris diomedea</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Cory's Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی مدیترانه</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">7</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Puffinus pacificus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Wedge-tailed Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی دم پهن</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">8</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Puffinus persicus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Persian Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی ایرانی</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Hydrobatidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">9</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Hydrobatidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Oceanites oceanicus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Wilson'Storm Petrel</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">مرغ طوفان</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Phaetontidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">10</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phaetontidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phaeton aethereus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Red-billed Tropicbird</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">نوك سرخ دریایی</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Sulidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">11</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Sulidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Sula dactylatra</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Masked Booby</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">بوبی نقابدار</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">12</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax carbo</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان (دارقاز)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">13</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax pygmeus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pygmy Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان كوچك (دارقاز كوچك)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">14</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax nigrogularis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> <font face="Tahoma">VU</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Socotra Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان گلو سیاه (دارقاز صخره ای)</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anhingidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">15</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Anhingidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Anhinga rufa</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">African Darter</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">مار گردن</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">16</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Pelecanus onocrotalus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">White Pelican</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">پلیكان سفید (مرغ سقای سفید)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">17</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Pelecanus crispus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> <font face="Tahoma">VU</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Dalmatian Pelican</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">پلیكان پا خاكستری (مرغ سقای پاخاكستری)</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anseriformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anatidae</font></th> </tr> <tr> <t
<!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1802082&amp;t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=1802082" target="_blank">&#1570;&#1605;&#1575;&#1585;</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->

Red-Wattled Plover in Hormozgan Banks دیدومک در سواحل آب‌های هرمزگان

نام فارسی: دیدومَک

نام محلی: تِتیوَک (Tetivak)

نام علمی: Vanellus indicus یا Hoplopterus indicus

نام انگلیسی: Red-Wattled Plover  یا Red Wattled Lapwing

دیدومک پرنده‌ای است پر سر و صدا، در سکوت شب، صدایش حتی از فاصله‌ی یک کیلومتری هم شنیده می‌شود و حدود 33 سانتیمتر طول دارد و همانند ساير آبچليك سانان در حول و حوش آب‌ها به سر می‌برد.

Vanellus indicus Hoplopterus indicus Red-Watteled Plover  Red Watteled Lapwing دیدومک ديدومك

کودکی‌ام را به یاد می‌آورم، تابستان‌هایی گرم، گاه شب‌هایی آنقدر شرجی که قدرت نفس کشیدن را از انسان سلب می‌کرد و گاه آنقدر خشک با چاشنی تشباد (1) که حتی شبها هم پوست را کباب می‌کرد؛ ولی در هر دو حالت در تاریکی شب و از روی کپر (2) و سِجَم (3) صدای دیدومک را می‌شد از دریاچه‌ی لمبیر مَلِکی و ساحل رودخانه‌ی مهران به وضوح شنید. گهگاهی صدای تِ تی وَک آن‌ها را دقیقا از بالای سر و با فاصله‌ای اندک در تاریکی شب احساس می‌کردم. شباهت نام این پرنده در فارسی و گویش کوخردی جالب است و ظاهرا هر دو از صدای آن الهام گرفته شده است، عده‌ای آن را تِ تی وَک و عده‌ای دیگر دیی دو مَک شنیده‌اند.

    

تتیوک بومی جنوب ایران است ولی از جوانان امروز کوخرد و توابع کمتر کسی است که با قیافه‌اش آشنا باشد. چند سال پیش فقط یک بار توانسته بودم از دور یکی از دیدومک‌ها را ببینم و فقط روتنه‌ی قهوه‌ای شنی و زیر تنه‌ی سفیدش را تشخیص دهم. حدود سه سال پیش زمانی که افتخار آشنایی با جناب فرخ مستوفی و جناب علی پارسا نصیبم شد و ایشان از من خواست تا شکل پرنده را از کتاب پرندگان خاورمیانه تشخیص دهم، نه تنها این کار برای من امکان پذیر نبود، حتی مادر نیز نتوانست دیدومک را بشناسد. هنوز هم بسیاری از افرادی که سال‌هاست رفت و آمد صحرا و پشت رودخانه می‌کنند و بارها و بارها صدایش را شنیده‌اند از دیدن قیافه‌ی زیبای دیدومک در کتاب پرندگان ایران تعجب می‌کنند. این کتاب که با زحمات آقای جمشید منصوری و با استفاده از کتاب Field Guide to the Birds of the Middle East   تألیف شده است با تصاویر رنگی و کاغذ اعلایش می‌تواند راهنمای خوبی برای علاقمندان به پرندگان باشد و افرادی مثل من که در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند می‌توانند از طرلان یا اکو تور آن را تهیه کنند.

عده‌ای می‌گویند گذشتگان هر گاه شب‌ها صدای دیدومک را می‌شنیدند نشانه‌ای از نحسی و بد شگونی بود و باید مقداری آب بر روی زمین می‌ریختند و عده‌ای دیگر می‌گویند شنیدن صدای دیدومک در شب نشانه‌ای است از متولد شدن نوزادی در حوالی؛ اما حالا که کسی این‌ها را باور ندارد. فقط هنگامی که به دیدومک نزدیک می‌شویم می‌توان صدای آن را برای هشدار به سایرین بشنویم یعنی نوعی اعلام وجود غریبه‌ای است در نزدیکی.

(1) تشباد: آتش باد، بادی سوزاننده، گرم و خشک است که در فصل تابستان در استان هرمزگان و استان‌های جنوبی می‌وزد.

(2) کَپَر: کلبه‌ای است که از تنه و شاخه‌ی درخت نخل و درختان بومی دیگر به منظور نشستن و استراحت بر آن و در زیر سایه‌ی آن ساخته می‌شود.

(3) سِجَم: همانند کپر ولی کوتاه‌تر از آن و در حدود یک متراست و فقط از سطح بالایی آن برای نشستن و خوابیدن استفاده می‌شود.


گزارش تخلف
بعدی