لیست کامل پرندگان ایران Iran Birds List

<table style="border: 1px dashed #AAAAAA; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; background-color: #FFFFCC;" class="middleContents" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="besideBar"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="contentsPlaceHolder"> <h5 align="center"> <span style="font-weight: 400;"><font size="6" face="Tahoma">ليست كامل پرندگان ایران</font></span></h5> <p align="center"> <font face="Tahoma">برای مشاهده‌ی پرندگان بخش كوخرد و توابع به <a href="http://www.kookherdbirds.com/">وبلاگ پرندگان كوخرد</a> مراجعه نماييد.<br> <a href="http://www.kookherdbirds.com/">http://www.kookherdbirds.com</a></font></p> <table style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="faunaSpeciesTable" border="3" cellpadding="10" cellspacing="0"> <tbody><tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">1</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Tachybaptus ruficollis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Little Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم كوچك</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">2</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps cristatus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Great Crested Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم بزرگ</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">3</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps grisegena</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Red-necked Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم گردن سرخ</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">4</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps nigricollis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Black-necked Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم گردن سیاه</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">5</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipediformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Podicipedidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Podiceps auritus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Slavonian Grebe</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كشیم شاخدار</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">6</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Calonectris diomedea</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Cory's Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی مدیترانه</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">7</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Puffinus pacificus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Wedge-tailed Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی دم پهن</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">8</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Puffinus persicus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Persian Shearwater</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">كبوتر دریایی ایرانی</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Hydrobatidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">9</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Procellariformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Hydrobatidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Oceanites oceanicus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Wilson'Storm Petrel</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">مرغ طوفان</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Phaetontidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">10</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phaetontidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phaeton aethereus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Red-billed Tropicbird</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">نوك سرخ دریایی</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Sulidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">11</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Sulidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Sula dactylatra</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Masked Booby</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">بوبی نقابدار</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">12</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax carbo</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان (دارقاز)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">13</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax pygmeus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pygmy Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان كوچك (دارقاز كوچك)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">14</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocoracidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Phalacrocorax nigrogularis</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> <font face="Tahoma">VU</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Socotra Cormorant</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">باكلان گلو سیاه (دارقاز صخره ای)</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anhingidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">15</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Anhingidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Anhinga rufa</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">African Darter</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">مار گردن</font></td> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></th> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">16</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Pelecanus onocrotalus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">White Pelican</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">پلیكان سفید (مرغ سقای سفید)</font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">17</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecaniformes</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> &nbsp;</td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Pelecanidae</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesItalicTd"> <font face="Tahoma">Pelecanus crispus</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesBoldTd"> <font face="Tahoma">VU</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesNormalTd"> <font face="Tahoma">Dalmatian Pelican</font></td> <td style="border: 1px dashed #AAAAAA;" class="speciesFarsiTd"> <font face="Tahoma">پلیكان پا خاكستری (مرغ سقای پاخاكستری)</font></td> </tr> <tr> <th class="orderName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anseriformes</font></th> </tr> <tr> <th class="familyName" colspan="8"> <font face="Tahoma">Anatidae</font></th> </tr> <tr> <t
<!-- Begin WebGozar.com Counter code -->
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=1802082&amp;t=counter" ></script>
<noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=1802082" target="_blank">&#1570;&#1605;&#1575;&#1585;</a></noscript>
<!-- End WebGozar.com Counter code -->

گزارش تخلف
بعدی