لیست کامل پرندگان ایران

 
ليست كامل پرندگان ایران

برای مشاهده‌ی پرندگان بخش كوخرد و توابع به وبلاگ پرندگان كوخرد مراجعه نماييد.
http://www.kookherdbirds.ir

Podicipediformes
Podicipedidae
1 Podicipediformes   Podicipedidae Tachybaptus ruficollis   Little Grebe كشیم كوچك
2 Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps cristatus   Great Crested Grebe كشیم بزرگ
3 Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps grisegena   Red-necked Grebe كشیم گردن سرخ
4 Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps nigricollis   Black-necked Grebe كشیم گردن سیاه
5 Podicipediformes   Podicipedidae Podiceps auritus   Slavonian Grebe كشیم شاخدار
Procellariformes
Procellariidae
6 Procellariformes   Procellariidae Calonectris diomedea   Cory's Shearwater كبوتر دریایی مدیترانه
7 Procellariformes   Procellariidae Puffinus pacificus   Wedge-tailed Shearwater كبوتر دریایی دم پهن
8 Procellariformes   Procellariidae Puffinus persicus   Persian Shearwater كبوتر دریایی ایرانی
Hydrobatidae
9 Procellariformes   Hydrobatidae Oceanites oceanicus   Wilson'Storm Petrel مرغ طوفان
Pelecaniformes
Phaetontidae
10 Pelecaniformes   Phaetontidae Phaeton aethereus   Red-billed Tropicbird نوك سرخ دریایی
Sulidae
11 Pelecaniformes   Sulidae Sula dactylatra   Masked Booby بوبی نقابدار
Phalacrocoracidae
12 Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo   Cormorant باكلان (دارقاز)
13 Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax pygmeus   Pygmy Cormorant باكلان كوچك (دارقاز كوچك)
14 Pelecaniformes   Phalacrocoracidae Phalacrocorax nigrogularis VU Socotra Cormorant باكلان گلو سیاه (دارقاز صخره ای)
Anhingidae
15 Pelecaniformes   Anhingidae Anhinga rufa   African Darter مار گردن
Pelecanidae
16 Pelecaniformes   Pelecanidae Pelecanus onocrotalus   White Pelican پلیكان سفید (مرغ سقای سفید)
17 Pelecaniformes   Pelecanidae Pelecanus crispus VU Dalmatian Pelican پلیكان پا خاكستری (مرغ سقای پاخاكستری)
Anseriformes
Anatidae
18 Anseriformes   Anatidae Cygnus olor   Mute Swan قوی گنگ
19 Anseriformes   Anatidae Cygnus cygnus   Whooper Swan قوی فریادكش
20 Anseriformes   Anatidae Cygnus bewickii   Bewick's Swan قوی كوچك
21 Anseriformes   Anatidae Anser fabalis   Bean Goose غاز پا زرد
22 Anseriformes   Anatidae Anser albifrons   White-fronted Goose غاز پیشانی سفید
23 Anseriformes   Anatidae Anser erythropus VU Lesser White-fronted Goose غاز پیشانی سفیدكوچك
24 Anseriformes   Anatidae Anser anser   Greylag Goose غاز خاكستری
25 Anseriformes   Anatidae Branta ruficollis VU Red-breasted Goose عروس غاز
26 Anseriformes   Anatidae Tadorna ferruginea   Ruddy Shelduck آنقوت
27 Anseriformes   Anatidae Tadorna tadorna   Shelduck تنجه
28 Anseriformes   Anatidae Anas penelope   Wigeon گیلار
29 Anseriformes   Anatidae Anas strepera   Gadwall اردك ارده ای
30 Anseriformes   Anatidae Anas crecca   Teal خوتكا
31 Anseriformes   Anatidae Anas platyrhynchos   Mallard اردک سر سبز
32 Anseriformes   Anatidae Anas acuta   Pintail اردک دم جغه ای (فیلوش)
33 Anseriformes   Anatidae Anas clypeata   Shoveler اردک نوك پهن
34 Anseriformes   Anatidae Anas querquedula   Garganey خوتكا ابرو سفید
35 Anseriformes   Anatidae Nettapus coromandelianus   Cotton Pygmy Goose خوتكا غاز
36 Anseriformes   Anatidae Anas falcata NT Falcated Duck اردک كاكلی
37 Anseriformes   Anatidae Marmaronetta angustirostris VU marbled Teal اردك مرمری
38 Anseriformes   Anatidae Netta rufina   Red-crested Pochard اردك تاجدار
39 Anseriformes   Anatidae Aythya ferina   Pochard اردك سرحنایی
40 Anseriformes   Anatidae Aythya nyroca NT Ferruginous Duck اردك بلوطی
41 Anseriformes   Anatidae Aythya fuligula   Tufted Duck اردك سیاه كاكل
42 Anseriformes   Anatidae Aythya marila   Scaup اردك سر سیاه
43 Anseriformes   Anatidae Melanitta nigra   Common Scoter اردك سیاه
44 Anseriformes   Anatidae Melanitta fusca   Velvet Scoter اردك سیاه مخملی
45 Anseriformes   Anatidae Clangula hyemalis   Long-tailed Duck اردك دم دراز
46 Anseriformes   Anatidae Bucephala clangula   Goldeneye اردك گونه سفید
47 Anseriformes   Anatidae Mergus albellus   Smew اردك ماهی خوار سفید (مرگوس سفید)
48 Anseriformes   Anatidae Mergus serrator   Red-breasted Merganser اردك ماهی خوار كاكلی (مرگوس كاكلی)
49 Anseriformes   Anatidae Mergus merganser   Goosander اردك ماهی خوار (مرگوس بزرگ)
50 Anseriformes   Anatidae Oxyura leucocephala EN White-headed Duck اردك سر سفید
Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
51 Phoenicopteriformes   Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber   Greater Flamingo فلامینگو (مرغ حسینی)
52 Phoenicopteriformes   Phoenicopteridae Phoenicopterus minor NT Lesser Flamingo فلامینگوی كوچك (مرغ حسینی كوچك)
Ciconiformes
Ardeidae
53 Ciconiformes   Ardeidae Ardea cinerea   Grey Heron حواصیل خاكستری
54 Ciconiformes   Ardeidae Ardea goliath   Goliath Heron غول حواصیل (حواصیل بزرگ)
55 Ciconiformes   Ardeidae Ardea purpurea   Purple Heron حواصیل ارغوانی
56 Ciconiformes   Ardeidae Casmerodius albus   Great Egret اگرت بزرگ (قار بزرگ)
57 Ciconiformes   Ardeidae Egretta garzetta   Little Egret اگرت كوچك (قار کوچک)
58 Ciconiformes   Ardeidae Egretta gularis   Western Reef Heron اگرت ساحلی (قار ساحلی)
59 Ciconiformes   Ardeidae Bubulcus ibis   Cattle Egret گاو چرانك
60 Ciconiformes   Ardeidae Ardeola ralloides   Squacco Heron حواصیل زرد
61 Ciconiformes   Ardeidae Ardeola grayii   Indian Pond Heron حواصیل هندی
62 Ciconiformes   Ardeidae Butorides striatus   Striated Heron حواصیل سبز
63 Ciconiformes   Ardeidae Nycticorax nycticorax   Night Heron حواصیل شب
64 Ciconiformes   Ardeidae Ixobrychus minutus   Little Bittern بوتیمار كوچك
65 Ciconiformes   Ardeidae Botaurus stellaris   Bittern بوتیمار
Threskiornitidae
66 Ciconiformes   Threskiornitidae Threskiornis aethiopicus   Sacred Ibis آق ناز (اکراس آفریقایی)
67 Ciconiformes   Threskiornitidae Plegadis falcinellus   Glossy Ibis قره ناز (اکراس سیاه)
68 Ciconiformes   Threskiornitidae Platalea leucorodia   Spoonbill (Eurasian Spoonbill) كفچه نوك
Ciconidae
69 Ciconiformes   Ciconidae Ciconia nigra   Black Stork لك لك سیاه
70 Ciconiformes   Ciconidae Ciconia episcopus   Woolly-necked Stork لك لك مار گردن (گردن کرکی)
71 Ciconiformes   Ciconidae Ciconia ciconia   White Stork لك لك سفید (حاجی لک لک)
Falconiformes
Pandionidae
72 Falconiformes   Pandionidae Pandion haliaetus   Osprey عقاب ماهی گیر
Accipitridae
73 Falconiformes   Accipitridae Pernis apivorus   Honey Buzzard سار گپه جنگلی
74 Falconiformes   Accipitridae Pernis ptilorhynchus   Crested Honey Buzzard سار گپه کاکل دار (سار گپه تاجدار)
75 Falconiformes   Accipitridae Milvus migrans   Black Kite كور كور سیاه
76 Falconiformes   Accipitridae Milvus milvus NT Red Kite كور كور حنایی
77 Falconiformes   Accipitridae Elanus caeruleus   Black-winged Kite كوركور بال سیاه
78 Falconiformes   Accipitridae Haliaeetus albicilla   White-tailed Eagle عقاب دریایی دم سفید
79 Falconiformes   Accipitridae Haliaeetus leucoryphus VU Pallas's Fish Eagle عقاب دریایی
80 Falconiformes   Accipitridae Aegypius monachus NT Black Vulture كركس سیاه (دال سیاه)
81 Falconiformes   Accipitridae Gyps fulvus   Griffon Vulture كركس (لاشخور)
82 Falconiformes   Accipitridae Gyps bengalensis CR White-rumped Vulture كركس پشت سفید
83 Falconiformes   Accipitridae Neophron percnopterus   Egyptian Vulture كركس كوچك (كركس مصری)
84 Falconiformes   Accipitridae Gypaetus barbatus   Lammergeier هما
85 Falconiformes   Accipitridae Circaetus gallicus   Short-toed Eagle عقاب مار خور
86 Falconiformes   Accipitridae Butastur teesa   White-eyed Buzzard سار گپه چشم سفید
87 Falconiformes   Accipitridae Circus cyaneus   Hen Harrier سنقر خاكستری
88 Falconiformes   Accipitridae Circus macrourus NT Pallid Harrier سنقر سفید
89 Falconiformes   Accipitridae Circus pygargus   Montagu's Harrier سنقر گندم زار
90 Falconiformes   Accipitridae Circus aeruginosus   Marsh Harrier سنقر تالابی
91 Falconiformes   Accipitridae Accipiter brevipes   Levant Sparrowhawk پیغو
92 Falconiformes   Accipitridae Accipiter badius   Shikra پیغوی كوچك
93 Falconiformes   Accipitridae Accipiter nisus   Sparrowhawk قرقی
94 Falconiformes   Accipitridae Accipiter gentilis   Goshawk طرلان
95 Falconiformes   Accipitridae Buteo buteo   Common Buzzard سار گپه معمولی
96 Falconiformes   Accipitridae Buteo lagopus   Rough-legged Buzzard سار گپه پر پا
97 Falconiformes   Accipitridae Buteo rufinus   Long-legged Buzzard سار گپه پا بلند
98 Falconiformes   Accipitridae Aquila pomarina   Lesser Spotted Eagle عقاب خالدار كوچك
99 Falconiformes   Accipitridae Aquila clanga VU Greater Spotted Eagle عقاب خالدار بزرگ (عقاب تالابی)
100 Falconiformes   Accipitridae Aquila rapax   Tawny Eagle عقاب خاكی (عقاب دشتی)
101 Falconiformes   Accipitridae Aquila nipalensis   Steppe Eagle عقاب صحرایی
102 Falconiformes   Accipitridae Aquila heliaca VU Imperial Eagle شاه باز (عقاب شاهی)
103 Falconiformes   Accipitridae Aquila chrysaetos   Golden Eagle عقاب طلایی
104 Falconiformes   Accipitridae Hieraaetus fasciatus   Bonelli's Eagle عقاب دو برادر
105 Falconiformes   Accipitridae Hieraaetus pennatus   Booted Eagle عقاب پر پا
Falconidae
106 Falconiformes   Falconidae Falco naumanni VU Lesser Kestrel دلیجه كوچك (باشه کوچک)
107 Falconiformes   Falconidae Falco tinnunculus   Kestrel دلیجه (باشه)
108 Falconiformes   Falconidae Falco vespertinus NT Red-footed Falcon شاهین پا سرخ
109 Falconiformes   Falconidae Falco chicquera   Red-necked Falcon شاهین سر حنایی
110 Falconiformes   Falconidae Falco columbarius   Merlin ترم تای (شاهین کوچک)
111 Falconiformes   Falconidae Falco subbuteo   Hobby لیل (شاهین زیبا)
112 Falconiformes   Falconidae Falco biarmicus   Lanner Falcon لاچین
113 Falconiformes   Falconidae Falco cherrug EN Saker Falcon بالابان (چرخ)
114 Falconiformes   Falconidae Falco peregrinus   Peregrine Falcon شاهین
115 Falconiformes   Falconidae Falco pelegrinoides   Barbary Falcon بحری
116 Falconiformes   Falconidae Falco concolor   Sooty Falcon شاهین دودی
117 Falconiformes   Falconidae Falco jugger NT Laggar Falcon شاهین بلوچی
Galliformes
Pandionidae
118 Galliformes   Phasianidae Tetrao mlokosiewiczi DD Caucasian Black Grouse سیاه خروس
119 Galliformes   Phasianidae Ammoperdix griseogularis   See-see Partridge تیهو
120 Galliformes   Phasianidae Tetraogallus caspius   Caspian Snowcock كبك دری
121 Galliformes   Phasianidae Alectoris chukar   Chukar كبك
122 Galliformes   Phasianidae Francolinus francolinus   Black Francolin دراج
123 Galliformes   Phasianidae Francolinus pondicerianus   Grey Francolin جیرفتی
124 Galliformes   Phasianidae Perdix perdix   Grey Partridge كبك چیل
125 Galliformes   Phasianidae Coturnix cotrunix   Quail بلدرچین
126 Galliformes   Phasianidae Phasianus colchicus   Pheasant قرقاول
Gruiformes
Rallidae
127 Gruiformes   Rallidae Rallus aquaticus   Water Rail یلوه ی آبی
128 Gruiformes   Rallidae Crex crex NT Corn Crake یلوه ی حنایی
129 Gruiformes   Rallidae Porzana parva   Little Crake یلوه ی كوچك
130 Gruiformes   Rallidae Porzana pusilla   Baillon's Crake یلوه ی نوك سبز
131 Gruiformes   Rallidae Porzana porzana   Spotted Crake یلوه ی خالدار (یلوه ی چیل)
132 Gruiformes   Rallidae Gallinula chloropus   Moorhen چارخو (چنگر نوك سرخ)
133 Gruiformes   Rallidae Porphyrio porphyrio   Purple Gallinule طاووسك
134 Gruiformes   Rallidae Fulica atra   Coot چنگر
Turnicidae
135 Gruiformes   Turnicidae Turnix sylvatica   Little Buttonquail بلدرچین بوته ای
Gruidae
136 Gruiformes   Gruidae Grus grus   Common Crane درنای معمولی
137 Gruiformes   Gruidae Grus leucogeranus CR Siberian White Crane درنای سیبری (سفید)
138 Gruiformes   Gruidae Anthropoides virgo   Demoiselle Crane درنای طناز
Otididae
139 Gruiformes   Otididae Tetrax tetrax NT Little Bustard زنگوله بال
140 Gruiformes   Otididae Chlamydotis undulata VU Houbara Bustard هوبره
141 Gruiformes   Otididae Otis tarda VU Great Bustard میش مرغ
Charadriiformes
Charadii
Rostratulidae
142 Charadriiformes Charadii Rostratulidae Rostratula benghalensis   Greater Painted Snipe پاشلک بنگالی
Scolopacidae
143 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limosa limosa NT Black-tailed Godwit گیلانشاه دم سیاه
144 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limosa lapponica   Bar-tailed Godwit گیلانشاه حنایی
145 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius phaeopus   Whimbrel گیلانشاه ابرو سفید
146 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius tenuirostris CR Slender-billed Curlew گیلانشاه خالدار (نوک باریک)
147 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius arquata   Curlew گیلانشاه
148 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Numenius madagascariensis   Far Eastern Curlew گیلانشاه شرقی
149 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa erythropus   Spotted Redshank آبچلیك خالدار
150 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa totanus   Redshank آبچلیك پا سرخ
151 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa stagnatilis   Marsh Sandpiper آبچلیك تالابی
152 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa nebularia   Greenshank آبچلیك پا سبز
153 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa ochropus   Green Sandpiper آبچلیك تك زی
154 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa glareola   Wood Sandpiper آبچلیك دودی
155 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa cinerea (Xenus cinereus)   Terek Sandpiper آبچلیك نوك سربالا
156 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Tringa (Actitis) hypoleucos   Common Sandpiper آبچلیك آواز خوان
157 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Arenaria interpres   Turnstone سنگ گردان
158 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Phalaropus lobatus   Red-necked Phalarope شناگر گردن سرخ
159 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Phalaropus fulicarius   Red Phalarope شناگر بلوطی
160 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Scolopax rusticola   Woodcock ابیا
161 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago solitaria   Solitary Snipe پاشلك تك زی
162 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago stenura   Pin-tailed Snipe پاشلك دم مویی
163 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago media NT Great Snipe پاشلك بزرگ
164 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Gallinago gallinago   Common Snipe پاشلك معمولی
165 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Lymnocryptes minimus   Jack Snipe پاشلك كوچك
166 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris alba   Sanderling تلیله سفید
167 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris minuta   Little Stint تلیله كوچك
168 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris temminckii   Temminck's Stint تلیله دم سفید
169 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris alpina   Dunlin تلیله شكم سیاه
170 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris ferruginea   Curlew Sandpiper تلیله بلوطی (نوک دراز)
171 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris tenuirostris   Great Knot تلیله بزرگ
172 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Calidris canutus   Red Knot تلیله حنایی (خاکستری)
173 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Limicola falcinellus   Broad-billed Sandpiper تلیله نوك پهن
174 Charadriiformes Charadii Scolopacidae Philomachus pugnax   Ruff آبچلیك شكیل
Burhinidae
175 Charadriiformes Charadii Burhinidae Burhinus oedicnemus   Stone Curlew چاخ لق
176 Charadriiformes Charadii Burhinidae Esacus recurvirostris   Great Stone Plover چاخ لق هندی
Haematopodidae
177 Charadriiformes Charadii Haematopodidae Haematopus ostralegus   Oystercatcher صدف خوار
Recurvirostridae
178 Charadriiformes Charadii Recurvirostridae Himantopus himantopus   Black-winged Stilt چوب پا
179 Charadriiformes Charadii Recurvirostridae Recurvirostra avosetta   Avocet نوك خنجری (آوست)
Dromatidae
180 Charadriiformes Charadii Dromatidae Dromas ardeola   Crab Plover سلیم خرچنگ خوار
Glareolidae
181 Charadriiformes Charadii Glareolidae Cursorius cursor   Cream-coloured Courser دودوك
182 Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola pratincola   Collared Pratincole گلاریول بال سرخ
183 Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola nordmanni NT Black-winged Pratincole گلاریول بال سیاه
184 Charadriiformes Charadii Glareolidae Glareola lactea   Small Pratincole گلاریول كوچك
Charadriidae
185 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus vanellus   Lapwing خروس كولی
186 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus spinosus   Spur-winged Lapwing خروس كولی سینه سیاه
187 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus gregarius CR Sociable Lapwing خروس كولی شكم سیاه
188 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus leucurus   White-tailed Plover خروس كولی دم سفید
189 Charadriiformes Charadii Charadriidae Vanellus indicus   Red-wattled Plover دیدومك
190 Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis apricaria   European Polden Plover سلیم طلایی
191 Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis fulva   Pacific Golden Plover سلیم طلایی خاوری
192 Charadriiformes Charadii Charadriidae Pluvialis squatarola   Grey Plover سلیم خاكستری
193 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius hiaticula   Ringed Plover سلیم طوقی
194 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius dubius   Little Ringed Plover سلیم طوقی كوچك
195 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius alexandrinus   Kentish Plover سلیم كوچك
196 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius mongolus   Lesser Sand Plover سلیم شنی كوچك
197 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius leschenaultii   Greater Sand Plover سلیم شنی
198 Charadriiformes Charadii Charadriidae Charadrius asiaticus   Caspian Plover سلیم سینه بلوطی
199 Charadriiformes Charadii Charadriidae Eudromias morinellus   Dotterel سلیم كوهی
Lari
Laridae
200 Charadriiformes Lari Laridae Larus leucophthalmus NT White-eyed Gull كاكایی چشم سفید
201 Charadriiformes Lari Laridae Larus hemprichii   Sooty Gull كاكایی دودی
202 Charadriiformes Lari Laridae Larus canus   Common Gull كاكایی نوك سبز
203 Charadriiformes Lari Laridae Larus cachinnans   Yellow-legged Gull كاكایی خزری (كاكایی پا زرد)
204 Charadriiformes Lari Laridae Larus fuscus   Lesser Black-backed Gull كاكایی پشت سیاه كوچك
205 Charadriiformes Lari Laridae Larus marinus   Great Black-backed Gull كاكایی پشت سیاه بزرگ
206 Charadriiformes Lari Laridae Larus ichthyaetus   Great Black-headed Gull كاكایی بزرگ
207 Charadriiformes Lari Laridae Larus ridibundus   Black-headed Gull كاكایی سر سیاه
208 Charadriiformes Lari Laridae Larus genei   Slender-billed Gull كاكایی صورتی
209 Charadriiformes Lari Laridae Larus minutus   Little Gull كاكایی كوچك
210 Charadriiformes Lari Laridae Larus melanocephalus   Mediterranean Gull كاكایی مدیترانه
211 Charadriiformes Lari Laridae Larus brunnicephalus   Brown-headed Gull كاكایی سر قهوه ای
212 Charadriiformes Lari Laridae Larus armenicus   Armenian Gull كاكایی ارمنستان
213 Charadriiformes Lari Laridae Larus heuglini   Heuglin's Gull كاكایی سیبری
214 Charadriiformes Lari Laridae Rissa tridactyla   Black-legged Kittiwake كاكایی پا سیاه
215 Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias hybrida   Whiskered Tern پرستو دریایی تیره
216 Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias leucopterus   White-winged Black Tern پرستو دریایی بال سفید
217 Charadriiformes Lari Laridae Chlidonias niger   Black Tern پرستو دریایی سیاه
218 Charadriiformes Lari Laridae Sterna saundersi   Saunders's Tern پرستو دریایی خلیج فارس
219 Charadriiformes Lari Laridae Sterna nilotica   Gull-billed Tern پرستو دریایی نوك كاكایی
220 Charadriiformes Lari Laridae Sterna caspia   Caspian Tern پرستو دریایی خزر
221 Charadriiformes Lari Laridae Sterna hirundo   Common Tern پرستو دریایی معمولی
222 Charadriiformes Lari Laridae Sterna repressa   White-cheeked Tern پرستو دریایی گونه سفید
223 Charadriiformes Lari Laridae Sterna anaethetus   Bridled Tern پرستو دریایی پشت تیره
224 Charadriiformes Lari Laridae Sterna albifrons   Little Tern پرستو دریایی كوچك
225 Charadriiformes Lari Laridae Sterna bergii   Swift Tern پرستو دریایی كاكلی بزرگ
226 Charadriiformes Lari Laridae Sterna bengalensis   Lesser Crested Tern پرستو دریایی كاكلی كوچك
227 Charadriiformes Lari Laridae Sterna sandvicensis   Sandwich Tern پرستو دریایی نوكِ منقار زرد
228 Charadriiformes Lari Laridae Sterna fuscata   Sooty Tern پرستو دریایی پشت سیاه
229 Charadriiformes Lari Laridae Sterna aurantia   Indian River Tern پرستو دریایی رودخانه زی
Stercorariidae
230 Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius pomarinus   Pomarine Skua كاكایی اقیانوسی دم پیچ
231 Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius longicaudus   Long-tailed Skua كاكایی اقیانوسی دم دراز
232 Charadriiformes Lari Stercorariidae Stercorarius parasiticus   Arctic Skua كاكایی اقیانوسی قطبی
233 Charadriiformes Lari Stercorariidae Catharacta skua   Great Skua كاكایی اقیانوسی بزرگ
Rhynchopidae
234 Charadriiformes Lari Rhynchopidae Rhynchops albicollis VU Indian Skimmer آب شكاف
Pterocli
Pteroclidae
235 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Syrrhaptes paradoxus   Pallas's Sandgrouse باقرقره دم دراز
236 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles alchata   Pin-tailed Sandgrouse باقرقره شكم سفید
237 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles exustus   Chestnut-bellied Sandgrouse باقرقره شكم بلوطی
238 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles senegallus   Spotted Sandgrouse باقرقره چیل
239 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles orientalis   Black-bellied Sandgrouse باقرقره شكم سیاه
240 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles lichtensteinii   Lichtenstein's Sandgrouse باقرقره راه راه
241 Charadriiformes Pterocli Pteroclidae Pterocles coronatus   Crowned Sandgrouse باقرقره گندمگون
Gaviiformes
Gaviidae
242 Gaviiformes   Gaviidae Gavia stellata   Red-throated Diver غواص گلو سرخ
243 Gaviiformes   Gaviidae Gavia arctica   Black-throated Diver غواص گلو سیاه
Columbiformes
Columbidae
244 Columbiformes   Columbidae Columba livia   Rock Dove كبوتر چاهی
245 Columbiformes   Columbidae Columba oenas   Stock Dove كبوتر كوهپایه
246 Columbiformes   Columbidae Columba palumbus   Wood Pigeon فاخته
247 Columbiformes   Columbidae Columba eversmanni VU Yellow-eyed Dove كبوتر خاوری
248 Columbiformes   Columbidae Streptopelia turtur   Turtle Dove قمری معمولی
249 Columbiformes   Columbidae Streptopelia senegalensis   Laughing Dove قمری خانگی
250 Columbiformes   Columbidae Streptopelia orientalis   Oriental Turtle Dove قمری خاوری
251 Columbiformes   Columbidae Streptopelia decaocto   Collared Dove یا كریم
252 Columbiformes   Columbidae Sterptopelia tranquebarica   Red turtle Dove یا كریم طوقی
Psittaciformes
Psittacidae
253 Psittaciformes   Psittacidae Psittacula krameri   Ring-necked Parakeet طوطی طوق صورتی
254 Psittaciformes   Psittacidae Psittacula eupatria   Alexandrine Parakeet طوطی اسكندر
Cuculiformes
Cuculidae
255 Cuculiformes   Cuculidae Clamator glandarius   Great Spotted Cuckoo كوكوی كاكلی
256 Cuculiformes   Cuculidae Cuculus canorus   Common Cuckoo كوكوی معمولی
257 Cuculiformes   Cuculidae Oxylophus jacobinus   Jacobin Cuckoo كوكوی ابلق
258 Cuculiformes   Cuculidae Eudynamys scolopacea   Asian Koel كوكوی سیاه (كوكوی آسیایی)
Strigiformes
Tytonidae
259 Strigiformes   Tytonidae Tyto alba   Barn Owl جغد انبار
Strigidae
260 Strigiformes   Strigidae Otus brucei   Striated Scops Owl مرغ حق جنوبی
261 Strigiformes   Strigidae Otus scops   European Scops Owl مرغ حق
262 Strigiformes   Strigidae Bubo bubo   Eagle Owl شاه بوف
263 Strigiformes   Strigidae Ketupa zeylonensis   Brown Fish Owl جغد ماهی خوار
264 Strigiformes   Strigidae Nyctea scandiaca   Snowy Owl بوف برفی
265 Strigiformes   Strigidae Strix aluco   Tawny Owl جغد جنگلی
266 Strigiformes   Strigidae Athene noctua   Little Owl جغد كوچك
267 Strigiformes   Strigidae Athene brama   Spotted Little Owl جغد كوچك جنوبی
268 Strigiformes   Strigidae Asio otus   Long-eared Owl جغد شاخدار
269 Strigiformes   Strigidae Asio flammeus   Short-eared Owl جغد تالابی
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
270 Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus europaeus   European Nightjar شبگرد
271 Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus maharattensis   Skyes's Nightjar شبگرد بلوچی
272 Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus aegyptius   Egyptian Nightjar شبگرد بیابانی
273 Caprimulgiformes   Caprimulgidae Caprimulgus asiaticus   Indian Nightjar شبگرد هندی
Apodiformes
Apodidae
274 Apodiformes   Apodidae Apus pallidus   Pallid Swift پرستو دودی
275 Apodiformes   Apodidae Apus apus   Common Swift پرستو
276 Apodiformes   Apodidae Apus affinis   Little Swift پرستوی كوچك
277 Apodiformes   Apodidae Tachymarptis melba   Alpine Swift پرستوی شكم سفید
Coraciformes
Alcedinidae
278 Coraciformes   Alcedinidae Ceryle rudis   Pied Kingfisher ماهی خورك ابلق
279 Coraciformes   Alcedinidae Alcedo atthis   Common Kingfisher ماهی خورك
280 Coraciformes   Alcedinidae Halcyon smyrnensis   White-breasted Kingfisher ماهی خورك سینه سفید
Meropidae
281 Coraciformes   Meropidae Merops orientalis   Little Green Bee-eater زنبور خوار سبز
282 Coraciformes   Meropidae Merops persicus   Blue-cheeked Bee-eater زنبور خوار گلو خرمایی
283 Coraciformes   Meropidae Merops apiaster   European Bee-eater زنبور خوار
Coraciidae
284 Coraciformes   Coraciidae Coracias garrulus NT European Roller سبز قبا
285 Coraciformes   Coraciidae Coracias benghalensis   Indian Roller سبز قبای هندی
Upupidae
286 Coraciformes   Upupidae Upupa epops   Hoopoe هدهد
Piciformes
Picidae
287 Piciformes   Picidae Jynx torquilla   Wryneck داركوب قهوه ای
288 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) minor   Lesser Spotted Woodpecker داركوب كوچك
289 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) medius   Middle Spoteed Woodpecker داركوب سر سرخ
290 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) assimilis   Sind Pied Woodpecker داركوب بلوچی
291 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) syriacus   Syrian Woodpecker داركوب سوری
292 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos ) leucopterus   White-winged Woodpecker داركوب بال سفید
293 Piciformes   Picidae Picoides (Dendrocopos) major   Great Spotted Woodpecker داركوب بزرگ
294 Piciformes   Picidae Dryocopos martius   Black Woodpecker داركوب سیاه
295 Piciformes   Picidae Picus squamatus   Scaly-bellied Woodpecker داركوب سبز شكم پولكی
296 Piciformes   Picidae Picus viridis   Green Woodpecker داركوب سبز
Passeriformes
Passers
Laniidae
297 Passeriformes Passers Laniidae Lanius collurio   Red-backed Shrike سنگ چشم پشت سرخ
298 Passeriformes Passers Laniidae Lanius isabellinus   Isabelline Shrike سنگ چشم دم سرخ
299 Passeriformes Passers Laniidae Lanius vittatus   Bay-backed Shrike سنگ چشم پشت بلوطی
300 Passeriformes Passers Laniidae Lanius schach   Long-tailed Shrike سنگ چشم دمگاه حنایی
301 Passeriformes Passers Laniidae Lanius minor   Lesser Grey Shrike سنگ چشم خاكستری كوچك
302 Passeriformes Passers Laniidae Lanius excubitor   Great Grey Shrike سنگ چشم خاكستری بزرگ
303 Passeriformes Passers Laniidae Lanius meridionalis   Southern Grey Shrike سنگ چشم خاكستری جنوبی
304 Passeriformes Passers Laniidae Lanius senator   Woodchat Shrike سنگ چشم سر حنایی
305 Passeriformes Passers Laniidae Lanius nubicus   Masked Shrike سنگ چشم پیشانی سفید
Corvidae
306 Passeriformes Passers Corvidae Garrulus glandarius   Jay جی جاق
307 Passeriformes Passers Corvidae Pica pica   Magpie زاغی
308 Passeriformes Passers Corvidae Podoces pleskei   Pleske's Ground Jay زاغ بور (زاغ كویری)
309 Passeriformes Passers Corvidae Pyrrhocorax pyrrhocorax   Chough كلاغ كوهی نوك سرخ
310 Passeriformes Passers Corvidae Pyrrhocorax graculus   Alpine Chough كلاغ كوهی نوك زرد
311 Passeriformes Passers Corvidae Corvus monedula   Jackdaw كلاغ گردن بور
312 Passeriformes Passers Corvidae Corvus splendens   House Crow کلاغ هندی
313 Passeriformes Passers Corvidae Corvus frugilegus   Rook كلاغ سیاه
314 Passeriformes Passers Corvidae Corvus macrorhynchos   Large-billed Crow كلاغ جنگلی شرقی
315 Passeriformes Passers Corvidae Corvus corone   Hooded Crow كلاغ ابلق
316 Passeriformes Passers Corvidae Corvus ruficollis   Brown-necked Raven غراب گردن قهوه ای
317 Passeriformes Passers Corvidae Corvus corax   Raven غراب
318 Passeriformes Passers Corvidae Nucifraga caryocatactes   Eurasian Nutcracker فندق شكن
Oriolidae
319 Passeriformes Passers Oriolidae Oriolus oriolus   Golden Oriol پری شاهرخ
Dicruridae
320 Passeriformes Passers Dicruridae Dicrurus macrocercus   Black Drongo بوجانگا
Bombycillidae
321 Passeriformes Passers Bombycillidae Bombycilla garrulus   Bohemian Waxwing بال لاكی
322 Passeriformes Passers Bombycillidae Hypocolius ampelinus   Grey Hypocolius میوه خور
Cinclidae
323 Passeriformes Passers Cinclidae Cinclus cinclus   Dipper زیرآبروك
Turdidae
324 Passeriformes Passers Turdidae Erithacus rubecula   Robin سینه سرخ
325 Passeriformes Passers Turdidae Luscinia luscinia   Thrush Nightingale بلبل خالدار
326 Passeriformes Passers Turdidae Luscinia megarhynchos   Nightingale بلبل
327 Passeriformes Passers Turdidae Luscinia svecica   Bluethroat گلو آبی
328 Passeriformes Passers Turdidae Irania gutturalis   Whie-throated Robin سینه سرخ ایرانی
329 Passeriformes Passers Turdidae Cercotrichas galactotes   Rusfous Bush Robin دم چتری
330 Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus erythronotus   Eversmann's Redstart دم سرخ پشت بلوطی
331 Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus ochruros   Black Redstart دم سرخ سیاه
332 Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus phoenicurus   Common Redstart دم سرخ
333 Passeriformes Passers Turdidae Phoenicurus erythrogaster   Guldenstadt's Redstart دم سرخ کوهی
334 Passeriformes Passers Turdidae Saxicola rubetra   Whinchat چك بوته ای
335 Passeriformes Passers Turdidae Saxicola torquata   Stonechat چك
336 Passeriformes Passers Turdidae Saxicola caprata   Pied Stonechat چك ابلق
337 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe monacha   Hooded Wheatear چكچك ابلق سفید
338 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe oenanthe   Northern Wheatear چكچك
339 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe lugens   Mourning Wheatear چكچك ابلق جنوبی
340 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe finschii   Finsche's Wheatear چكچك پشت سفید
341 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe picata   Eastern Pied Wheatear چكچك ابلق خاوری
342 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe pleschanka   Pied Wheatear چكچك ابلق
343 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe alboniger   Hume's Wheatear چكچك سیاه شكم سفید
344 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe hispanica   Black-eared Wheatear چكچك گوش سیاه
345 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe xanthoprymna   Red-tailed Wheatear چكچك دمگاه سرخ
346 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe deserti   Desert Wheatear چكچك بیابانی
347 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe isabellina   Isabelline Wheatear چكچك دشتی
348 Passeriformes Passers Turdidae Oenanthe leucopyga   White-crowned Wheatear چكچك سیاه سر سفید
349 Passeriformes Passers Turdidae Monticola saxatilis   Rock Thrush طرقه كوهی
350 Passeriformes Passers Turdidae Monticola solitarius   Blue Rock Thrush طرقه بنفش
351 Passeriformes Passers Turdidae Turdus torquatus   Ring Ouzel توكای طوقی
352 Passeriformes Passers Turdidae Turdus merula   Blackbird توكای سیاه
353 Passeriformes Passers Turdidae Turdus ruficollis   Black-throated Thrush توكای گلو سیاه
354 Passeriformes Passers Turdidae Turdus pilaris   Fieldfare توكای پشت بلوطی
355 Passeriformes Passers Turdidae Turdus iliacus   Redwing توكای پهلو قرمز
356 Passeriformes Passers Turdidae Turdus philomelos   Song Thrush توكای باغی
357 Passeriformes Passers Turdidae Turdus viscivorus   Mistle Thrush توكای باغی بزرگ
Muscicapidae
358 Passeriformes Passers Muscicapidae Eumyias thalassina   Verditer Flycatcher مگس گیر هندی
359 Passeriformes Passers Muscicapidae Muscicapa striata   Spotted Flycatcher مگس گیر راه راه (مگس گیر خالدار)
360 Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula parva   Red-breasted Flycatcher مگس گیر سینه سرخ
361 Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula hypoleuca   European Pied Flycatcher مگس گیر ابلق
362 Passeriformes Passers Muscicapidae Ficedula semitorquata NT Semi-collared Flycatcher مگس گیر طوق سفید
Sturnidae
363 Passeriformes Passers Sturnidae Sturnus roseus   Rose-coloured Starling سار صورتی
364 Passeriformes Passers Sturnidae Sturnus vulgaris   Starling سار
365 Passeriformes Passers Sturnidae Acridotheres tristis   Common Myna مینا
Sittidae
366 Passeriformes Passers Sittidae Sitta europaea   Nuthatch كمر كولی درختی
367 Passeriformes Passers Sittidae Sitta neumayer   Western Rock Nuthatch كمر كولی كوچك
368 Passeriformes Passers Sittidae Sitta tephronata   Eastern Rock Nuthatch كمر كولی بزرگ
369 Passeriformes Passers Sittidae Tichodroma muraria   Wallcreeper دیوار خزك
Certhiidae
370 Passeriformes Passers Certhiidae Certhia familiaris   Treecreeper دار خزك
Troglodytidae
371 Passeriformes Passers Troglodytidae Troglodytes troglodytes   Wren الیكایی
Paridae
372 Passeriformes Passers Paridae Parus lugubris   Sombre Tit چرخ ریسك سر سیاه
373 Passeriformes Passers Paridae Parus hyrcanus   Caspian Tit چرخ ریسك ایرانی
374 Passeriformes Passers Paridae Parus bokharensis   Turkestan Tit چرخ ریسك تورانی
375 Passeriformes Passers Paridae Parus cyanus (flavipectus)   Yellow-breasted Tit چرخ ریسك فیروزه ای
376 Passeriformes Passers Paridae Parus ater   Coal Tit چرخ ریسك پس سر سفید
377 Passeriformes Passers Paridae Parus major   Great Tit چرخ ریسك بزرگ
378 Passeriformes Passers Paridae Parus caeruleus   Blue Tit چرخ ریسك سر آبی
Remizidae
379 Passeriformes Passers Remizidae Remiz pendulinus   Penduline Tit چرخ ریسك پشت بلوطی
Aegithalidae
380 Passeriformes Passers Aegithalidae Aegithalos caudatus   Long-tailed Tit چرخ ریسك دم دراز
Hirundinidae
381 Passeriformes Passers Hirundinidae Riparia riparia   Sand Martin چلچله ی رودخانه ای
382 Passeriformes Passers Hirundinidae Riparia paludicola   Plain Martin چلچله ی گلو قهوه ای
383 Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo rupestris   Crag Martin چلچله ی كوهی
384 Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo obsoleta   African Rock Martin چلچله ی كوهی كمرنگ
385 Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo rustica   Barn Swallow چلچله
386 Passeriformes Passers Hirundinidae Hirundo daurica   Red-rumped Swallow چلچله دمگاه خرمایی
387 Passeriformes Passers Hirundinidae Delichon urbica   House Martin چلچله ی دمگاه سفید
Pycnonotidae
388 Passeriformes Passers Pycnonotidae Pycnonotus leucotis   White-eared Bulbul بلبل خرما
Sylviidae
389 Passeriformes Passers Sylviidae Cettia cetti   Cetti's Warbler سسك دم پهن
390 Passeriformes Passers Sylviidae Locustella naevia   Grasshopper Warbler سسك ملخی (راه راه - خالدار)
391 Passeriformes Passers Sylviidae Locustella fluviatilis   River Warbler سسک رودخانه ای
392 Passeriformes Passers Sylviidae Locustella luscinioides   Savi's Warbler سسك خوش صدا
393 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus melanopogon   Moustached Warbler سسك ابرو سفید
394 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus   Sedge Warbler سسك جگن زار
395 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus agricola   Paddyfield Warbler سسك شالیزار
396 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus scirpaceus   European Reed Warbler سسك نیزار
397 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus dumetorum   Blyth's Reed Warbler سسك نیزار خاوری
398 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus palustris   Marsh Warbler سسك تالابی
399 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus arundinaceus   Great Reed Warbler سسك بزرگ نیزار
400 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus stentoreus   Clamorous Reed Warbler سسك پر سر و صدا
401 Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais caligata   Booted Warbler سسك درختی كوچك
402 Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais pallida   Olivaceous Warbler سسك درختی زیتونی
403 Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais languida   Upcher's Warbler سسك درختی بزرگ
404 Passeriformes Passers Sylviidae Hippolais icterina   Icterine Warbler سسك درختی لیمویی
405 Passeriformes Passers Sylviidae Cisticola juncidis   Fan-tailed Cisticola سسك دم چتری
406 Passeriformes Passers Sylviidae Scotocerca inquieta   Scrub Warbler سسك جنبان
407 Passeriformes Passers Sylviidae Prinia gracilis   Graceful Prinia سسك شكیل
408 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus trochiloides   Greenish Warbler سسك بیدی سبز
409 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus collybitus   Chiffchaff سسك چیفچاف
410 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus sindianus   Mountain Chiffchaff سسك چیفچاف هیمالیایی
411 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus neglectus   Plain Leaf Warbler سسك بیدی كوچك
412 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus humei   Hume's Leaf Warbler سسك ابرو زرد هیوم
413 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus sibilatrix   Wood Warbler سسك جنگلی
414 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus inornatus   Yellow-browed Warbler سسك ابرو زرد
415 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus orientalis   Eastern Bonelli's Warbler سسك شرقی
416 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus nitidus   Green Warbler سسك سبز
417 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia atricapilla   Blackcap سسك سر سیاه
418 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia borin   Garden Warbler سسك باغی
419 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia communis   Whitethroat سسك گلو سفید
420 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia minula   Desert Whitethroat سسك نقابدار كوچك
421 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia althaea   Hume's Whitethroat سسك نقابدار هیوم
422 Passeriformes Passers Sylviidae Acrocephalus griseldis   Basra Reed Warbler سسك خوزی
423 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia curruca   Lesser Whitethroat سسك نقابدار (گونه سیاه)
424 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia nana   Desert Warbler سسك بیابانی
425 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia nisoria   Barred Warbler سسك چیل (سینه راه راه)
426 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia hortensis   Orphean Warbler سسك چشم سفید
427 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia mystacea   Menetries's Warbler سسك سر دودی
428 Passeriformes Passers Sylviidae Sylvia rueppelli   Ruppell's Warbler سسك روپلی (شارب دار)
429 Passeriformes Passers Sylviidae Regulus regulus   Goldcrest سسك تاج طلایی
430 Passeriformes Passers Sylviidae Phylloscopus trochilus   Willow Warbler سسك بیدی
431 Passeriformes Passers Sylviidae Turdoides altirostris   Iraq Babbler لیكوی خوزی
432 Passeriformes Passers Sylviidae Turdoides caudatus   Common Babbler لیكو
433 Passeriformes Passers Sylviidae Panurus biarmicus   Bearded Tit چرخ ریسک نیزار
Alaudidae
434 Passeriformes Passers Alaudidae Alaemon alaudipes   Hoopoe Lark چكاوك هدهدی
435 Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha calandra   Calandra Lark طرقه چكاوك
436 Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha bimaculata   Bimaculated Lark چكاوك طوقی
437 Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha leucoptera   White-winged Lark چكاوك بال سفید
438 Passeriformes Passers Alaudidae Melanocorypha yeltoniensis   Black Lark چكاوك سیاه
439 Passeriformes Passers Alaudidae Ammomanes cincturus   Bar-tailed Desert Lark چكاوك بیابانی نوك دم سیاه
440 Passeriformes Passers Alaudidae Ammomanes deserti   Desert Lark چكاوك بیابانی
441 Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella brachydactyla   Short-toed Lark چكاوك پنجه كوتاه
442 Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella acutirostris   Hume's Short-Toed Lark چكاوك نوك تیز
443 Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella rufescens   Lesser Short-Toed Lark چكاوك سینه خط دار
444 Passeriformes Passers Alaudidae Calandrella raytal   Indian Sand Lark چكاوك هندی
445 Passeriformes Passers Alaudidae Galerida cristata   Crested Lark چكاوك كاكلی
446 Passeriformes Passers Alaudidae Lullula arborea   Wood Lark چكاوك درختی
447 Passeriformes Passers Alaudidae Alauda arvensis   Sky Lark چكاوك آسمانی
448 Passeriformes Passers Alaudidae Alauda gulgula   Small Sky Lark چكاوك آسمانی كوچك
449 Passeriformes Passers Alaudidae Eremopterix nigriceps   Black-crowned Finch Lark چكاوك شكم سیاه
450 Passeriformes Passers Alaudidae Eremophila alpestris   Shore Lark چكاوك شاخدار
Nectariniidae
451 Passeriformes Passers Nectariniidae Nectarinia asiatica   Purple Sunbird شهد خوار
Passeridae
452 Passeriformes Passers Passeridae Passer ammodendri   Saxual Sparrow گنجشك تاغی
453 Passeriformes Passers Passeridae Passer domesticus   House Sparrow گنجشك خانگی
454 Passeriformes Passers Passeridae Passer hispaniolensis   Spanish Sparrow گنجشك سینه سیاه
455 Passeriformes Passers Passeridae Passer simplex   Desert Sparrow گنجشك بیابانی
456 Passeriformes Passers Passeridae Passer pyrrhonotus   Sind Jungle Sparrow گنجشك بلوچی
457 Passeriformes Passers Passeridae Passer moabiticus   Dead Sea Sparrow گنجشك رودخانه ای
458 Passeriformes Passers Passeridae Passer montanus   Tree Sparrow گنجشك درختی
459 Passeriformes Passers Passeridae Petronia xanthocollis   Yellow-throated Sparrow گنجشك گلو زرد
460 Passeriformes Passers Passeridae Petronia petronia   Rock Sparrow گنجشك كوهی
461 Passeriformes Passers Passeridae Petronia brachydactyla   Pale Rock Sparrow گنجشك خاكی
462 Passeriformes Passers Passeridae Montifringilla nivalis   Snow Finch گنجشك برفی
Motacillidae
463 Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla flava   Yellow Wagtail دم جنبانك شكم زرد
464 Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla citreola   Citrine Wagtail دم جنبانك زرد
465 Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla cinerea   Grey Wagtail دم جنبانك خاكستری
466 Passeriformes Passers Motacillidae Motacilla alba   White Wagtail دم جنبانك ابلق
467 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus richardi   Richard's Pipit پپت پا دراز
468 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus campestris   Tawny Pipit پپت دشتی
469 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus similis   Long-billed Pipit پپت نوك دراز
470 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus pratensis   Meadow Pipit پپت صحرایی
471 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus trivialis   Tree Pipit پپت درختی
472 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus cervinus   Red-throated Pipit پپت گلو سرخ
473 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus spinoletta   Water Pipit پپت تالابی
474 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus rubescens   Buff-bellied Pipit پپت تالابی پا قهوه ای
475 Passeriformes Passers Motacillidae Anthus hodgsoni   Olive-backed Pipit پپت پشت زیتونی
Prunellidae
476 Passeriformes Passers Prunellidae Prunella collaris   Alpine Accentor صعوه ی كوهی
477 Passeriformes Passers Prunellidae Prunella ocularis   Radde's Accentor صعوه ی ابرو سفید
478 Passeriformes Passers Prunellidae Prunella atrogularis   Black-throated Accentor صعوه ی گلو سیاه
479 Passeriformes Passers Prunellidae Prunella modularis   Dunnock صعوه ی باغی
Fringillidae
480 Passeriformes Passers Fringillidae Fringilla coelebs   Chaffinch سهره جنگلی
481 Passeriformes Passers Fringillidae Fringilla montifringilla   Brambling سهره سر سیاه
482 Passeriformes Passers Fringillidae Serinus serinus   European Serin سهره دمگاه زرد
483 Passeriformes Passers Fringillidae Serinus pusillus   Red-fronted Serin سهره پیشانی سرخ
484 Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis chloris   Greenfinch سهره سبز
485 Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis spinus   Siskin سهره زرد سر سیاه
486 Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis carduelis   Goldfinch سهره طلایی (معمولی)
487 Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis flavirostris   Twite سهره كوهی
488 Passeriformes Passers Fringillidae Carduelis cannabina   Linnet سهره سینه سرخ
489 Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys sanguinea   Crimson-winged Finch سهره بال سرخ
490 Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys githaginea   Trumpeter Finch سهره صورتی
491 Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys mongolica   Mongolian Finch سهره مغولی
492 Passeriformes Passers Fringillidae Rhodopechys obsoleta   Desert Finch سهره خاكی
493 Passeriformes Passers Fringillidae Carpodacus erythrinus   Common Rosefinch سهره سرخ
494 Passeriformes Passers Fringillidae Loxia curvirostra   Common Crossbill سهره نوك قیچی
495 Passeriformes Passers Fringillidae Pyrrhula pyrrhula   Bullfinch سهره پشت خاكستری
496 Passeriformes Passers Fringillidae Coccothraustes coccothraustes   Hawfinch سهره نوك بزرگ
497 Passeriformes Passers Fringillidae Mycerobas carnipes   White-winged Grosbeak سهره سیاه
Estrildidae
498 Passeriformes Passers Estrildidae Amandava amandava   Red Avadavat سهره سرخ برنجی (نوك لاكی سرخ)
499 Passeriformes Passers Estrildidae Lonchura malabarica   Indian Silverbill سهره هندی (سهره ریز)
Emberizidae
500 Passeriformes Passers Emberizidae Miliaria calandra   Corn Bunting زردپره مزرعه
501 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza citrinella   Yellowhammer زردپره لیمویی
502 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza rustica   Rustic Bunting زردپره حنایی
503 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza pusilla   Little Bunting زردپره كوچك
504 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza caesia   Cretzschmar's Bunting زردپره سر آبی
505 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza stewarti   White-capped Bunting زردپره سر سفید
506 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza leucocephalos   Pine Bunting زردپره گونه سفید
507 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cia   Rock Bunting زردپره صخره ای
508 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza buchanani   Grey-necked Bunting زردپره سر خاكستری
509 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cineracea NT Cinereous Bunting زردپره رخ زرد
510 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza hortulana   Ortolan Bunting زردپره گلو زرد
511 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza striolata   House Bunting زردپره راه راه
512 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza aureola NT Yellow-breasted Bunting زردپره سینه زرد
513 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza melanocephala   Black-headed Bunting زردپره سر سیاه
514 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza bruniceps   Red-headed Bunting زردپره سر سرخ
515 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza cirlus   Cirl Bunting زردپره گلو سیاه
516 Passeriformes Passers Emberizidae Emberiza schoeniclus   Reed Bunting زردپره نیزار
Zosteropidae
517 Passeriformes Passers Zosteropidae Zosterops palpebrosus   Oriental White-eye سسك چشم سفید هندی

EX: extinct
EW: extinct in the wild
CR: critically endangered
EN: endangered
VU: vulnerable
LR: lower risk
NT: near threatened
DD: data deficient
LC: least concern

http://www.kookherdbirds.ir
وبلاگ پرندگان كوخرد


 
گزارش تخلف
بعدی